معرفی سفیر یا نمایندگی

پیوندهای اقتصادی ترکمنستان

 

 

 

 

www.cci.gov.tm

Сайт торгово-промышленной палаты

اتاق بازرگانی و صنعت

http://www.customs.gov.tm/ 
TÜrkmenistanyŇ dÖwlet gÜmrÜk gullugy 

گمرک ترکمنستان 

به زبان روسی و ترکمنی

www.exchange.gov.tm

Сайт Государственной товарно-сырьевой биржы Туркменистана

 بورس کالاومواد اولیهاوراق بهادار

 http://www.customs.gov.tm

TÜrkmenistanyŇ dÖwlet gÜmrÜk gullugy 
 اداره دولتی گمرک ترکمنستان

http://turkmenexpo.com

turkmenexpo

  اکسپو ترکمنستان

ارائه کننده اطلاعات  نمایشگاه ها و کنفرانسهای تجاری در ترکمنستان

www.economy.gov.tm

Сайт Министерства Экономического развития Туркменистана

وزارت توسعه اقتصادی

http://minenergo.gov.tm    Министерство энергетики Туркменистана  وزارت انرژی

www.minagri.gov.tm

Сайт Министерства Сельского Хозяйства Туркменистана

وزارتکشاورزی

www.minfin.gov.tm

Сайт Министерства Финансов Туркменистана

وزارت دارائی ترکمنستان

www.minwater.gov.tm

Сайт Министерства Водного хозяйства Туркменистана

وزارت اقتصاد اب

www.railway.gov.tm

Сайт Министерства Железнодорожного Сообщения Туркменистана

وزارت راه آهن ترکمنستان

www.turkmenmaritime.gov.tm

Сайт Госсударственной службы морского и речного транспорта Туркменистана

سایت حمل ونقل دریایی و جاده ای ترکمنستان

www.oilgas.gov.tm

Сайт Нефтегазового Комплекса Туркменистана

سایت مجتمع نفت و گاز ترکمنستان

www.construction.gov.tm

Официальный сайт Министерства строительства Туркменистана

سایت رسمیساخت و ساز

www.turkmenpagta.gov.tm

Сайт Государственного концерна Туркменистана "Туркменпагта"

سایت دولتی کنسرن  پنبه ترکمنستان

www.turkmenpost.gov.tm

Сайт Государственного концерна Туркменистана "Туркменпочта"

سایت  کنسرن دولتی پست ترکمنستان

www.turkmenhali.gov.tm

Сайт Государственной акционерной корпорации Туркменистана "Туркменхалы"

سایت فرش ترکمنستان

www.stat.gov.tm

Сайт Государственного комитета по статистике Туркменистана

کمیته آمار ترکمنستان

www.tax.gov.tm

Сайт главной государственной налоговой службы Туркменистана

سایت اصلیدولتخدمات مالیاتی  ترکمنستان

http://www.cbt.tm

 

بانک مرکزی ترکمنستان

www.dayhanbank.gov.tm

Сайт "Dayhan" банка

بانک دایخان

www.presidentbank.gov.tm

Сайт Комерческого банка Туркменистана "Presidentbank"

بانک بازرگانی ترکمنستان

www.garagumbank.gov.tm

Сайт Международного Акционерного Банка Туркменистана

بانک ترکمنستان

www.tbbank.gov.tm

Сайт Государственного комерческого банка Туркменистана "Туркменбаши банк"

بانک ترکمن باشی

www.ashgabat.gov.tm

 

سایت شهرداری عشق آباد

http://www.ir-tu.com/                 به زبانهای فارسی و ترکمنی

 وب سایت اطلاع رسانی  تجاری و بازاریابی  ایران و ترکمنستان

 

 

  

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر